עריכת "ייפוי כוח מתמשך"

ייפוי כוח מתמשך הינו מכשיר משפטי המאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי ינוהלו ענייניו בעתיד.

מכשיר משפטי זה אינו תחליף לצוואה הקובעת את הוראות המצווה לאחר פטירתו, אלא משמש לקביעת הוראות מייפה הכוח עוד בחייו, כאשר הוא לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

המינוח המקובל למכשיר משפטי זה טרם הסדרתו במסגרת החוק הינו "צוואה בחיים".

תנאי לעריכתו כי מייפה הכוח מבין את משמעותו המשפטית, מטרתו ותוצאותיו והוא מבקש לקבוע את זהות מיופה הכוח שיטפל בענייניו ככל וישתנו חייו לרעה.

התארכות תוחלת החיים מהווה טעם ממשי לעריכת ייפוי כוח מתמשך שכן רבים המקרים בהם מאריך אדם חיים אולם חלה הידרדרות במצבו כתוצאה ממוגבלות נפשית, שכלית, מחלות זקנה כגון דמנציה ואף לעיתים מתאונה במהלך חייו.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להינתן לענייניו האישיים של האדם, לרווחתו, לצרכיו היומיומיים, לקביעת מקום מגוריו והן לענייניו הרכושיים דוגמת טיפול בנכסי מקרקעין, כספיים ופיקדונות, התחייבויות כלפי צדדים שלישיים וכיוצ"ב. בנוסף, ניתן במסגרת ייפוי הכוח המתמשך לקבוע את אופן הטיפול בענייניו הרפואיים של אדם ואף ניתן ליתן "ייפוי כוח מתמשך רפואי" הנוגע לענייניו הרפואיים בלבד.

חשיבות רבה ויתרון מעשי בעריכת ייפוי כוח מתמשך הינה היותו תחליף להליך מינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט מוסמך, אשר נעשה בד"כ בעת שאדם כבר מצוי באי מסוגלות לדאוג לענייניו, לעומת יפויי הכח המתמשך, אשר חוסך פנייה לבית משפט והוראותיו נקבעות מראש על ידי אדם עוד בהיותו מסוגל להבין ולכלכל החלטותיו לעתיד.

ייפוי כוח מתמשך ניתן לעריכה רק למי שהוסמך כדין מטעם האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל.

עו"ד אריאל עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל והוא מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

כמו כן, עו"ד אריאל מוסמך לערוך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון במסגרת הליך זה.